Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

(Extracted from hansard dated 18-12-2007)

 

6.11 ptg.

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas selepas Tuan Yang di-Pertua memberi peluang kepada kebanyakan rakan wanita untuk berbahas dalam hal ini.

Tuan Yang di-Pertua, saya hendak mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Menteri yang dapat membentangkan satu rang undang-undang yang menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan kepada pembangunan yang mapan untuk OKU. Saya rasa ada lebih banyak lagi ucapan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Menteri dan juga institusi pentadbiran kerajaan sekiranya rang undang-undang ini selepas diluluskan dan dapat dikuatkuasakan dengan sempurnanya untuk kebaikan masyarakat umum.

Tuan Yang di-Pertua, apabila kita mengatakan tentang pembangunan mapan untuk masyarakat OKU saya rasa apa yang telah dilakukan adalah menunjukkan keprihatinan dan juga komitmen kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik. Untuk merealisasikan komitmen kerajaan ini kita sentiasa berusaha untuk menggalakkan penyertaan aktif komuniti setempat dalam pengintegrasian dan pembangunan OKU.

Tuan Yang di-Pertua, apabila saya membicarakan tentang pengintegrasian masyarakat saya rasa apa yang kita perlu tekankan di sini bahawa tidak adanya social segregation, dengan izin tidak adanya segregasi sosial di antara OKU ataupun yang bukan OKU. Semua insan didalam dunia ini adalah sama. Semuanya berhak. Maka saya bersetuju dengan apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa ini bukannya charity based tetapi rights based. Ini satu konsep, satu persepsi yang positif. Maka dengan itulah kita yakin bahawa semua orang sama ada yang kita panggil OKU atau tidak OKU itu semuanya mempunyai keupayaan, kebolehan, ketekunan, dan juga kesungguhan untuk menjalankan kehidupan yang normal yang berjaya. Maka di atas pengiktirafan dan keyakinan kita terhadap golongan OKU ini saya rasa tafsiran tentang OKU yang ada sekarang ini bagi saya adalah memberi satu konotasi yang negatif. Walaupun rang undang-undang ini adalah rang undang-undang OKU tetapi bagi saya ia mempunyai satu tafsiran iaitu konotasi yang negatif, putus asa dan juga kurang motivasi. Oleh kerana itu mungkin pada hari yang akan datang saya hendak cadangkan, kalau boleh dilihat semula pada masa akan datang supaya kita memberi tafsiran yang baru kepada OKU. Mereka ini bukan OKU. Mereka ini kuat. Sebenarnya mereka ini orang kuat upaya. Kita tahu kebanyakan orang-orang yang kita gelar OKU ini lebih berjaya daripada orang-orang yang normal, orang-orang yang ada kaki tangan dan tidak cacat mental tetapi orang-orang itu begitu senang untuk give up their lives, senang saja putus asa, tetapi orang-orang OKU itu lebih berjaya dalam kehidupan mereka. Maka saya rasa ada perlunya kita melihat semula tentang tafsiran yang kita berikan itu.

Saya hendak sampaikan bahawa sebelum ini apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat bagi Larut bahawa Prof. Datuk Dr. Ismail itu orang yang tidak berupaya dilantik sebagai seorang Senator. Saya tahu niat Yang Berhormat bagi Larut itu adalah baik tetapi sebenarnya beliau bukannya tidak berupaya. Sebenarnya Prof. Datuk Dr. Ismail itu seorang yang berkeupayaan, yang berkebolehan maka dilantik sebagai seorang Senator.

Tuan Yang di-Pertua, sama seperti juga dalam Dewan ini ataupun dalam masyarakat kita ramai OKU sebenarnya. Sebagai contoh orang yang memakai cermin mata kalau tidak memakai cermin mata atau tidak memakai contact lens seseorang itu akan menjadi OKU kerana tidak dapat memandang, tidak dapat melihat dengan jelasnya.

Tuan Yang di-Pertua, apa yang saya hendak jelaskan ialah kerana apabila seseorang itu diberikan bantuan, diberikan peralatan yang sesuai maka beliau tidak akan menjadi orang OKU. Sama seperti Tuan Yang di-Pertua yang dapat melihat dengan jelas, maka dapat membuat keputusan yang baik untuk mempengerusikan Dewan ini. Tuan Yang di-Pertua, kita juga pernah melihat dalam satu tayangan gambar tentang Six Million Dollar Man.

… Dato' Haji Mat Yasir bin Haji Ikhsan [Sabak Bernam]: Terima kasih, Tuan Yang di- Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Kelana Jaya. Kita ini selalu banyak polemik tetapi yang penting ialah pengisian program kita. Kalau saya memberikan pandangan, ramai yang kurang upaya. Orang yang menghisap rokok ini pun bagi saya adalah kurang upaya. Tanpa rokok ilhamnya tidak dapat diberi. Hanya saya hendak tanya dari segi istilah tadi. ‘Warga Kurang Upaya’ - ini saya hendak ubah sedikit sahaja daripada ‘orang’. ‘Orang’ itu mungkin sesiapa sahaja. ‘Warga Kurang Upaya’, apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat, pendek kata semua orang upaya. Beri peluang semua boleh jadi orang yang upaya. Semua orang kita beri peluang tidak kira apa jenis.

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Ya, saya bersetuju sama ada warga ataupun orang, sekiranya diberi peluang, diberi peralatan yang sesuai, semua orang akan menjadi orang yang berupaya. Tadi saya katakan tentang satu tayangan filem Six Million Dollar Man yang mana saya pernah tonton sewaktu saya kecil di mana walaupun seseorang itu telah cacat, kehilangan mata, anggota tangan dan sebagainya tetapi apabila diberikan peralatan, diberikan anggota gantian, dengan adanya robotik tangan, robotik kaki, Six Million Dollar Man berlari lebih laju, lebih pantas daripada orang biasa. Penjelasan ringkasnya adalah sekiranya seseorang itu diberi bantuan ataupun peralatan yang sesuai, seseorang itu akan dapat hidup secara normal dan lebih baik daripada orang-orang lain.

Tuan Yang di-Pertua, seperti orang yang kehilangan kaki sekiranya diberi kerusi roda, bukannya kerusi beroda tetapi adalah kerusi roda yang bermotor maka mereka boleh pergi ke mana-mana. Sekiranya kerusi roda bermotor boleh terbang lebih senang bagi mereka.

… Tuan Yang di- Pertua, saya mintalah agar pihak kementerian meneliti perkara ini semula pada masa akan datang. Dalam Dewan ini kita mengalu-alukan kehadiran wakil-wakil daripada Badan OKU termasuklah seorang yang saya tidak jemput. Saya rasa beliau dijemput oleh pihak kementerian iaitu Saudara William Cheng. Sebenarnya beliau adalah peserta dalam program latihan boling intensif OKU.

... Beliau menunjukkan kehebatannya dalam permainan boling. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian kerana saya menggunakan peruntukan daripada kementerian untuk menganjurkan program latihan boling intensif OKU. Semalam beliau menunjukkan kehebatannya bermain boling. Itu menunjukkan sekiranya kita memberi peluang kepada mereka untuk menjalankan latihan dan adanya perkakas yang sesuai mereka dapat mencabar sesiapa pun dalam hal ini. Tuan Yang di-Pertua, seperkara lagi yang saya hendak tekankan...

Tuan Yang di-Pertua, dalam hal PBT saya bersetujulah kerana tiada anggota yang dimasukkan dalam Majlis Kebangsaan OKU dan PBT memainkan peranan yang penting. Saya beri contoh bahawa terdapat beberapa orang OKU yang cuba memohon untuk mendapatkan lesen perniagaan di majlis-majlis PBT tetapi tidak diberi peluang. Alasan yang diberi oleh pihak PBT adalah bahawa semua orang yang ingin menjalankan penjaja dan perniagaan kecil, sama sahaja tak ada kita sebut OKU atau tidak OKU. Saya rasa perkara-perkara seperti ini patut dilihat semula. Tentang reka bentuk sama ada bas, sistem pengangkutan awam, kenderaan seperti mana yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat bagi Papar ataupun Yang Berhormat bagi Ampang tentang PBT, saya rasa kita bukan hanya hendak meminta pihak kerajaan menetapkan kuota tertentu 10% teksi yang boleh dicapai oleh OKU. Saya rasa ini bukannya tujuan kita.

Apa yang saya minta ialah supaya semua perkara-perkara ini dapat dilaksanakan sepenuhnya secara berperingkat. Kita tidak mahu minta 10% kerana apa sahaja kemudahan, prasarana yang kita hendak sediakan itu adalah mesra OKU. Apabila mesra OKU, termasuk Tuan Yang di-Pertua, adalah juga mesra warga emas, mesra ibu mengandung, mesra kanak-kanak. Masuk lif tekan butang dapat capai. Hendak naik bas, orang-orang warga emas pun boleh menaiki bas pun dengan senang. Maka dengan ini dapat saya rasa perlulah dilaksanakan secara sepenuhnya tapi secara berperingkat dan bukannya ditentukan oleh kuota tertentu.

Satu perkara tentang kad OKU. Saya hendak mempersoalkan ialah kad OKU baguslah untuk menunjukkan seseorang itu OKU. Saya hendak tanya, apakah autoriti atau perakuan yang diberikan kad OKU itu? Saya rasa kita dalam zaman IT ini, kita perlu mengintegrasikan kad OKU ini dengan kad pengenalan. Kalau tidak, seseorang OKU itu perlu memegang beberapa kad. Kalau dia seorang cacat tangan, beliau kena keluarkan kad pengenalan, keluarkan kad OKU, keluarkan kad kredit dan sebagainya, membuang masa dan tidak friendly. Saya rasa kita, pada masa akan datang cubalah menyatukan kad OKU ini dengan kad pengenalan yang sedia ada seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat bagi Kubang Kerian. Sejak lahir kalau didapati orang itu OKU masukkan sahaja dalam kad pengenalan. Maka tak perlulah orang itu diberi beberapa kad dan tentang autoriti kad OKU itu saya rasa ada setengah syarikat pengangkutan awam, meminta orang OKU supaya menunjukkan lagi pemeriksaan doktor sah atau tak sah orang ini OKU, yang pertama. Selepas itu kena isi borang yang lain untuk mendapatkan kad yang lain. Untuk mendapatkan diskaun untuk sistem pengangkutan awam. Saya rasa ini tidak patut berlaku dalam masyarakat kita.

Tuan Yang di-Pertua, maka saya rasa kad pengenalanlah yang dapat disatukan dengan segala-gala maklumat yang ada maka senanglah orang OKU. Satu perkara lagi Tuan Yang di-Pertua, ialah tentang Kementerian Pendidikan yang ada kaitan dengan OKU. Buat masa kini kita tahu bahawa Kementerian Pelajaran akan memberi elaun tambahan kepada guru-guru yang mengajar Pendidikan Khas di sekolah-sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Di mana setiap guru itu diberi elaun tambahan RM250 sebulan.

Apa yang saya hendak katakan di sini ialah, ya, kita setuju bahawa guru-guru ini mempunyai kemahiran atau mempunyai kelebihan untuk ataupun memiliki kesabaran yang lebih untuk mengajar dan membimbing budak-budak sekolah yang istimewa, tetapi sama juga, kepada sekolah kanak-kanak pekak contohnya, tidak mendapat elaun tersebut. Untuk mengajar budak-budak yang pekak, mereka dikehendaki mempunyai kelebihan atau kemahiran dalam bahasa Isyarat di mana ini tidak wujud dalam sekolah-sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Maka saya rasa, untuk mereka yang mengajar di sekolah-sekolah, walaupun di sekolah swasta tetapi mereka bukan swasta, NGO. Maka guru-guru ini yang mempunyai kemahiran ini patut juga diberi elaun tambahan. Tuan Yang di-Pertua, beri elaun yang sepatutnya seperti mana yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran.

… Satu perkara akhir sahaja Tuan Yang di-Pertua. Saya apabila mengatakan tentang penyertaan aktif komuniti setempat ini, saya rasa perkara-perkara asas perlu disediakan terlebih dahulu untuk membolehkan komuniti tempatan menyertai dalam pembangunan yang mampan orang-orang OKU. Seperti contohnya, saya telah mengusulkan satu ketika dahulu bahawa pihak institusi pentadbiran kerajaan hendaklah mewujudkan kelas pendidikan khas dan kemudahan dan infrastruktur yang mesra OKU di semua sekolah supaya kanak-kanak istimewa, kanak-kanak khas OKU tempatan dapat menerima pendidikan di sekolah yang berhampiran dengan tempat mereka.

Maka dengan ini apabila adanya peluang pendidikan di tempat kediaman mereka, maka secara langsung atau tidak langsung masyarakat dan komuniti tempatan akan terlibat sama dalam pembangunan mampan untuk OKU dalam membuat keputusan untuk PIBG, untuk membuat keputusan untuk pembinaan sekolah, menambah baik taraf sekolah dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini perlulah diperhatikan oleh pihak kementerian dan kerajaan supaya kita dapat benar-benar mewujudkan satu persekitaran yang kondusif untuk masyarakat OKU dan supaya kita dapat mengimplikasikan mereka di dalam komuniti tempatan. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

 

Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Friday, May 22, 2009