Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

(Extracted from hansard dated 03-12-2007)

 

4.35 ptg.

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin berbahas tentang Butiran 00203 - Perkhidmatan Kesihatan Bandar dan 00400 - Hospital Baru. Tuan Pengerusi, saya berasa bangga apabila saya melawat Hospital di Selayang. Dapat melihat kecanggihan hospital baru di Selayang itu yang dapat menyediakan rawatan kepada orang awam. Saya juga berasa kagum dengan Yang Berhormat Sungai Petani kerana dapat hospital baru di situ. Akan tetapi Tuan Pengerusi, saya akan lebih berbangga sekiranya dapat sebuah hospital baru kerajaan di kawasan Parlimen Kelana Jaya. Kerana kita pun ada minta supaya adakan satu hospital baru. Ini adalah kerana Tuan Pengerusi, di kawasan Parlimen Kelana Jaya terdapat lebih daripada 300 ribu penduduk di situ tetapi tidak ada hospital kerajaan.

Saya mengakui bahawa kawasan Parlimen saya tidak kurang dengan kemudahan kesihatan, akan tetapi semua itu adalah kemudahan kesihatan swasta seperti Subang Jaya Medical Centre, Sunway Medical Centre, Kelana Jaya Medical Centre semuanya swasta. Kita yakin bahawa kerajaan memang sentiasa berusaha untuk menyediakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan untuk menjaga kesihatan semua rakyat. Akan tetapi di kawasan bandar, kita tidak dapat nafikan bahawa terdapat ramai penduduk di kawasan bandar, khususnya di kawasan Parlimen Kelana Jaya adalah datang daripada golongan yang berpendapatan rendah.

Akan tetapi sehingga sekarang cuma sebuah klinik kesihatan kerajaan iaitu Poliklinik Komuniti Kelana Jaya di kawasan DUN Seri Setia sebuah poliklinik. Di DUN Subang Jaya tidak ada klinik kesihatan, tidak ada hospital kerajaan. Maka saya mintalah apa yang saya mohon itu dapat dilaksanakan dan saya lihat perbelanjaan yang agak besar yang diperuntukkan untuk membina hospital baru di bawah butiran 04000 ini. Saya tanya di manakah peruntukan untuk membina hospital di kawasan Kelana Jaya. Sementara menunggu pembinaan hospital baru ini, jawapannya belum tahu lagi, saya diberitahu bahawa sebuah klinik kesihatan kategori 2 akan dibina di kawasan DUN Subang Jaya iaitu di USJ.

Saya memang memohon kepada pihak kementerian supaya pembinaan klinik kesihatan ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin kalau boleh awal tahun hadapan sebab tidak ada kemudahan kesihatan awam di kawasan itu. Di kawasan bandar ada banyak masalah dan kita sedia maklum bahawa populasi warga emas amat tinggi di kawasan bandar. Maka kita perlu menjaga orang tua, kanak-kanak, dan ibu-ibu mengandung. Maka saya harap dengan adanya klinik kesihatan ini dapat menjaga kesihatan yang lain, menjaga kesihatan semua rakyat dan kita menunggu supaya dapat dinaiktarafkan ataupun menunggu pembinaan hospital baru supaya dapat merawat semua penduduk di kawasan Kelana Jaya.

Di samping itu juga saya minta butiran 050000 - Kesihatan Pergigian. Sama juga di mana tidak ada perkhidmatan kesihatan pergigian di kawasan Parlimen Kelana Jaya, cuma ada satu yang tidak cukup menampung keperluan penduduk. Saya berharap agar pihak kerajaan akan prihatin tentang keperluan golongan berpendapatan rendah di kawasan bandar ini, itu sahaja yang saya minta dan saya mohon menyokong, sekian terima kasih.

 

Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Friday, May 22, 2009