Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pengangkutan Warga Emas

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

(Extracted from hansard dated 12-11-2007)

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kita memang mengakui bahawa perlu diberikan keistimewaan kepada golongan warga emas dalam hal sistem pengangkutan awam ini. Kita difahamkan bahawa salah satu jenis pengangkutan awam ini ialah Rapid KL, tetapi saya difahamkan bahawa untuk golongan emas yang hendak dapat keistimewaan ataupun potongan harga tambang Rapid KL, warga emas ini perlu mengisi borang untuk mendapatkan kad yang berlainan. Mereka tidak mengakui kad pengenalan seperti mana yang diakui oleh syarikat penerbangan ataupun syarikat kereta api KTM. Mengapa perlu, apakah kementerian dapat memberitahu Rapid KL supaya menerima sahaja bukti kad pengenalan sebagai bukti itu adalah golongan warga emas. Tidak perlu mereka untuk memohon lagi kepada Rapid KL. Minta penjelasan.

Datin Paduka Chew Mei Fun: Saya rasa pendapat atau pandangan Yang Berhormat adalah baik dan kita akan meneruskan perbincangan bersama dengan Rapid KL mengenai perkara ini. Sekian terima kasih.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009