Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pendatang Asing Indonesia dan Penduduk Tetap

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Y.B. Tuan Loh Seng Kok (Kelana Jaya) minta MENTERl HAL EHWAL DALAM NEGERI menyatakan dari jumlah pendatang asing Indonesia terkini yang telah diberi taraf penduduk tetap, jelaskan bilangannya secara terperinci latar belakang mereka mengikut klasifikasi kelulusan akademik, kepakaran, profesion, jenis faedah ekonomi yang dibawa masuk dan aliran keluar.

 

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bilangan pendatang asing yang berasal daripada Indonesia yang memperoleh taraf pemastautin tetap ialah seramai 73,394 orang. Kementerian ini tidak mempunyai rekod latar belakang terperinci mereka mengikut kategori kelulusan akademik, kepakaran, profesion dan bidang ekonomi yang diceburi.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009