Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Perusahaan menghasilkan baja dengan penggunaan sisa atau buangan buah-buahan dan sayur-sayuran

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Y.B. Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya] minta MENTERI   PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan Perusahaan menghasilkan baja dengan penggunaan sisa atau buangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sejauh mana potensi dan hasil pengeluaran baja tersebut di dalam pasaran.

 

JAWAPAN:

Oleh Y.B. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

Tuan Yang Dipertua,

Daripada jumlah pengeluaran buah-buahan sebanyak 1,532,564 tan metrik dan sayur-sayuran sebanyak 621,722 tan metrik (tahun 2003-2005), adalah dianggarkan 76,628 tan sisa buangan buah-buahan dan 31,086 tan sisa buangan sayur-sayuran (anggaran sebanyak 5% daripada hasil keluaran) akan terbuang melalui kulit, kerosakan fizikal dan lain-lain. Ini bermakna sebanyak 107,714 tan sisa buangan dalam jangka masa tersebut adalah tersedia untuk dijadikan baja kompos.

Melalui proses pengkomposan sebanyak 32,314 tan baja kompos akan dapat dihasilkan daripada jumlah sisa buangan tersebut (anggaran 30% pengurangan daripada berat basah).

Potensi bagi penggunaan dan pengeluaran baja organik dalam pasaran tempatan adalah baik berdasarkan kepada trend berikut:

(i)      Kesedaran masyarakat tani dan pengguna tentang kepentingan pertanian lestari dan penjagaan alam sekitar serta keluaran hasil tani yang selamat dimakan.

(ii)     Keperluan baja organik untuk tanaman sayuran sahaja adalah besar, iaitu kira-kira 175,000 tan (anggaran penggunaan sekurang-kurangnya 5 tan baja organik/ hektar) walaupun import baja organik negara (tahun 2004) hanya 9,146 tan bernilai RM9.6 juta.

(iii)    Terdapat sebanyak 32 syarikat di Malaysia mengeluarkan baja kompos.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009