Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pemberian Taraf PR Kepada Warga Asing

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

(Extracted from hansard dated 18-04-2007)

10.05 am

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya] minta Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan tatacara dan bilangan terkini pemberian taraf penduduk tetap kepada warga asing mengikut agama dan negara. Bagaimana siasatan latar belakang terhadap pemohon dibuat dan keperluan mengemukakan pengesahan setaraf dengan Sijil Kelakuan Baik daripada negara asal pemohon.

Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri [Datuk Tan Chai Ho]: Tuan Yang di- Pertua, tatacara yang diguna pakai bagi pemberian taraf pemastautin tetap kepada orang asing yang mempunyai permit masuk yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan memiliki pasport antarabangsa negara asal.

Taraf ini juga diberikan kepada mereka yang lahir di Malaysia sebelum merdeka yang mana kedua-dua ibu bapanya bukan warganegara dan menetap di Malaysia. Mereka yang menggunakan sijil anak angkat di mana maklumat mengenai taraf ibu bapa kandung disahkan tidak diperoleh juga boleh diberikan taraf pemastautin tetap.

Sungguhpun begitu, taraf pemastautin tetap bukan hak kepada individu tetapi satu anugerah oleh Kerajaan Malaysia kepada orang asing. Kerajaan mempunyai garis panduan mengenai golongan yang biasanya dipertimbangkan taraf tersebut adalah seperti berikut:

(i)                 seseorang yang mempunyai kelulusan profesional atau kepakaran yang membolehkannya memberikan perkhidmatan profesional dan kepakarannya kepada negara ini tanpa menjejaskan kepentingan warganegara negara yang sedia ada;

(ii)               seseorang yang kemasukannya memberi faedah ekonomi kepada negara ini;

(iii)             isteri atau suami yang sah kepada warganegara yang telah tinggal bersama pasangannya di negara ini secara berterusan selama lima tahun atau lebih;

(iv)              anak-anak kepada warganegara Malaysia berumur di bawah enam tahun; dan

(v)                seseorang yang dibenarkan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri masuk ke Malaysia atas dasar belas kasihan.

Sehingga kini seramai 377,842 orang asing telah diberikan taraf pemastautin tetap. Mereka terdiri daripada pelbagai negara seperti Indonesia, China, India, British, Thailand, Filipina, Singapura, Jepun dan lain-lain. Proses permohonan bagi mendapatkan taraf pemastautin tetap mengambil masa kerana setiap permohonan perlu diteliti, dikaji dan diperhalusi supaya setiap permohonan diproses secara adil dan saksama.

Pemohon akan ditemu duga oleh pegawai imigresen bagi mendapatkan maklumat dan menyoal siasat. Selain daripada itu tapisan keselamatan daripada pihak polis juga merupakan salah satu prosedur yang perlu diikuti oleh pemohon. Ia akan dijadikan asas dan alasan dalam pemberian taraf tersebut. Sekian, terima kasih.

 

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya berkenaan dengan pemberian taraf penduduk tetap dan juga Sijil Kelakuan Baik. Semenjak tahun 1992, jumlah pendatang asing tanpa izin yang terlibat dalam kegiatan jenayah telah meningkat hampir tiga kali ganda dari 1,313 kes dalam tahun 1992 kepada 3,500 kes pada tahun 2004.

Dari tahun 2003 hingga 2005, lebih daripada 62% pendatang asing tanpa izin yang terlibat dalam kes jenayah adalah pendatang asing tanpa izin Indonesia. Sehingga Mac 2006, seramai 149,269 warga asing dari 10 buah negara iaitu Indonesia, Kemboja, India, Singapura, Filipina, China, Thailand, Brunei, Taiwan dan Britain telah diberi taraf sebagai penduduk tetap. Dalam angka itu, lebih kurang 95% warga asing dari 10 negara itu yang menjadi penduduk tetap adalah warga Indonesia.

Soalan saya ialah selain berdasarkan kepada latar belakang profesionnya, kelulusan akademik, pelaburannya, kepakarannya, banyak negara juga menerima seseorang itu menjadi warga penduduk tetap berdasarkan kepada pengesahan kelakuan baik daripada negara asalnya. Mengapakah ini tidak dilakukan di dalam negara kita? Berapa ramaikah penduduk tetap yang didapati bersalah di sisi undang-undang telah dilucutkan taraf penduduk tetap dan apakah mekanisme yang boleh digunakan oleh pihak kementerian untuk merujuk kepada institusi kehakiman ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain tentang penduduk-penduduk tetap yang bersalah supaya tarafnya dilucutkan dan dirujuk kepada pihak imigresen untuk tindakan selanjutnya. Minta penjelasan.

 

Datuk Tan Chai Ho: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum warga asing diberikan taraf pemastautin sebagai penduduk tetap, latar belakang warga asing disiasat oleh pihak polis. Apabila kita dapat green light dengan izin iaitu di mana warga asing yang tidak terlibat dalam jenayah. Jadi kementerian ini barulah boleh timbangkan sama ada memberikan taraf pemastautin tetap kepada warga asing itu. Jadi, jika pihak polis tidak ada memberitahu kementerian ini yang katakan warga asing itu tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah. Jadi kita baru boleh setuju supaya PR boleh dibagi kepada warga asing itu. Jadi selepas itu, kalau warga asing yang mempunyai PR dan melakukan jenayah, jadi ini akan disiasat oleh pihak polis dan mereka akan menghadapi tindakan perundangan oleh pihak polis dan Menteri kementerian ini ada kuasa untuk menarik balik taraf PR itu. Setakat ini yang saya dapat tahu sudah 17 orang warga asing yang mempunyai taraf PR yang telah ditarik balik oleh kementerian ini.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009