Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Perjanjian Alam Sekitar Antarabangsa

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

(Extracted from hansard dated 11-04-2007)

 

10.20 pg.

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya] minta Menteri Sember Asli dan Alam Sekitar menyatakan perjanjian-perjanjian alam sekitar antarabangsa yang telah ditandatangani oleh Malaysia dan fokusnya. Apakah perjanjian alam sekitar antarabangsa yang belum ditandatangani dan mengapa.

 

Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar [Dato' S. G. Sothinathan]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, berdasarkan kepada maklumat yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme ataupun UNEP, bilangan perjanjian alam sekitar antarabangsa yang diwujudkan sejak tahun 1933, sama ada di peringkat sejagat ataupun di peringkat serantau adalah melebihi 200 perjanjian kesemuanya. Pada ketika ini, Malaysia telah menandatangani atau meratifikasi lebih kurang 40 perjanjian alam sekitar.

Namun begitu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar hanya bertanggungjawab ke atas 20 perjanjian alam sekitar pelbagai hala. Manakala lain-lain perjanjian alam sekitar terletak di bawah kementerian lain. Umpamanya Konvensyen Mengenai Pengurunan ataupun Convention to Combat Desertification di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan International Convention For The Prevention of Pollution From Ships di bawah Kementerian Pengangkutan.

Antara perjanjian alam sekitar yang telah ditandatangani ataupun diratifikasi termasuk yang meliputi isu-isu seperti perubahan iklim, kepelbagaian biologi, bahan kimia, lapisan ozon, pencemaran minyak, tanah lembap, perdagangan flora dan fauna, pertanian dan sebagainya.

Sebagai focal point Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bertanggungjawab untuk menyelaras segala aktiviti dan strategi-strategi untuk melaksanakan perjanjian tersebut di peringkat kebangsaan. Malaysia juga telah menandatangani kebanyakan perjanjian alam sekitar pelbagai hala yang telah diberi keutamaan oleh masyarakat antarabangsa. Antaranya adalah seperti berikut:

(i) Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim;

(ii) Konvensyen Kepelbagaian Biologi;

(iii) Konvensyen Vessel Mengenai Pergerakan Merentasi Sempadan Bahan Buangan Berbahaya;

(iv) Konvensyen Vienna Mengenai Lapisan Ozon;

(v) Konvensyen Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant;

(vi) Konvensyen ‘Ram Sam’ Mengenai Tanah Lembap; dan

(vii) Konvensyen Mengenai Perdagangan Spesies Flora dan Fauna Yang Diancam Kepupusan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, seterusnya Malaysia hanya menandatangani perjanjian yang tertentu sahaja kerana terdapat perjanjian alam sekitar yang kadang kala tidak membawa banyak manfaat kepada negara secara langsung ataupun mempunyai sedikit kepentingan kepada negara. Terdapat juga perjanjian alam sekitar yang hanya diwujudkan bagi rantau-rantau tertentu, umpamanya Konvensyen Mengenai Penilaian Impak Alam Sekitar dalam konteks merentasi sempadan bagi Kesatuan Eropah sahaja ataupun Konvensyen Novaco mengenai bahan buangan berbahaya yang khusus untuk Benua Afrika sahaja.

Justeru sebelum Malaysia menjadi peserta kepada sebarang perjanjian alam sekitar, kementerian akan membuat kajian dan menganalisis manfaat yang bakal diperoleh dan juga menimbang sumbangan yang boleh di buat oleh negara apabila menjadi peserta kepada perjanjian tersebut. Terima kasih.

 

Tuan Loh Seng Kok [Kelana Jaya]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih ke atas jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri.

Tuan Yang di-Pertua, sebagai warganegara Malaysia sudah tentu kita percaya di mana negara kita sendiri yang memang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan kualiti alam sekitar dan memelihara alam sekitar dan hidupan. Akan tetapi, standing ataupun kedudukan negara kita, perihal kemesraan alam sekitar negara kita di mata dunia masih kurang memuaskan dan sentiasa dipertikaikan oleh golongan-golongan tertentu. Seperti contohnya, negara Barat, negara maju pada suatu ketika suka menggunakan subjek berkaitan dengan hak asasi manusia - human rights dengan izin, sebagai salah satu unsur di dalam rundingan antarabangsa mengenai hubungan dua hala, rundingan mengenai perdagangan dan sebagainya.

Kini ditambah lagi dengan satu isu, iaitu isu alam sekitar sebagai pertimbangan dalam rundingan-rundingan yang berkenaan. Maka persoalannya ialah, Malaysia belum menandatangani banyak lagi perjanjian alam sekitar. Apakah dalam keadaan-keadaan yang tertentu dan terdesak ataupun keadaan yang perlu, bagaimanakah negara kita dapat mewujudkan satu rangkaian usaha sama dengan negara-negara lain, dengan masyarakat antarabangsa untuk mendapatkan bantuan kepakaran dan sumber-sumber tertentu untuk menangani masalah alam sekitar dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan dua hala dan juga hubungan mengenai perdagangan. Minta penjelasan.

 

Dato' S. G. Sothinathan: Terima kasih Yang Berhormat, sebenarnya walaupun kita mendapat kritikan daripada pihak-pihak tertentu tetapi secara keseluruhan di peringkat antarabangsa dari segi pemeliharaan alam sekitar memang negara kita berada di tahap yang membanggakan. Tetapi, biasanya kritikan itu datang dari pihak-pihak yang tertentu yang sebenarnya mereka sendiri tidak menandatangani perjanjian-perjanjian alam sekitar yang penting seperti yang saya katakan tadi iaitu Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim yang berkaitan dengan ini adalah macam Kyoto Protocol.

Ada juga negara-negara besar yang tidak menandatangani perjanjian yang sangat penting ini tetapi cuba mempertikaikan kedudukan kita dan membawa ini sebagai satu isu dalam perdagangan. Padahal mereka sendiri tidak meratifikasi dan seluruh dunia termasuk negaranegara Eropah walaupun membuat kecaman dan juga menegaskan mereka untuk meratifikasikan perjanjian seumpama ini, mereka tidak. Tetapi pada pandangan saya, Malaysia telah pun meratifikasikan ataupun menandatangani segala perjanjian-perjanjian alam sekitar yang penting yang melibatkan peringkat antarabangsa dan juga serantau.

Jadi saya rasa tidak ada sebarang asas dalam sebarang kritikan mereka. Ini cuma untuk memperkukuhkan lagi kedudukan mereka dalam perundingan perdagangan sahaja, tetapi saya rasa semua ini tidak ada asas. Terima kasih.

(Jawapan tambahan bertulis)

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009