Loh Seng Kok

Parlimen Malaysia

Barisan Nasional MCA

Loh Seng Kok 卢诚国
Member of Parliament for Kelana Jaya
雪州格拉那再也区国会议员
(2004 - Feb 2008)

Today is 

Pinjaman Pendidikan PERKESO

Home
Back
My Profile 简介
My Opinion 观点
In the News 新闻
Gallery 活动照片
Voter Search
Links 网站连接
Contact Us 联络
Advanced Search

Pages on this website have been viewed
Hit Counter
times

Y.B. TUAN LOH SENG KOK [Kelana Jaya] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan sejauh manakali kejayaan pelaksanaan Faedah Pinjaman Pendidikan PERKESO dijalankan dapat membantu pengajian dan pelajaran anak-anak pekerja. Jelaskan garis panduan dan kuantum atau amaun pinjaman pendidikan kepada pelajar mengikut kursus pengajian.

 

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Jumlah orang yang telah diberi Pinjaman Pendidikan PERKESO mengikut tahun adaiah seperti berikut: -

Tahun

Bil. Pelajar

1999

609

2000

550

2001

469

2002

311

2003

199

2004

317

2005

147

2006

146

Di antara syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan bagi memohon Faedah Pinjaman Pendidikan PERKESO adalah seperti berikut:

i)        Pemohon merupakan anak tanggungan kepada Orang Berinsurans yang sedang menerima faedah jangka panjang PERKESO iaitu sama ada Faedah Orang Tanggungan, Pencen Penakat, Pencen hat atau Faedah Hilang Upaya Kekal Berkala;

ii)       Belum berkahwin;

iii)      Belum mencapai umur 21 tahun semasa permohonan diterima PERKESO;

iv)      Telah mendaftar diri untuk mengikuti pengajian di mana-mana Institusi Pengajian tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan di peringkat Sijil, Diploma atau Ijazah. IPTS yang diikuti juga hendaklah telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun dan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Swasta (JPS), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kursus yang diluluskan oleh Lembaga Akreditasi Negara (LAN);

v)       Tempoh pengajian kursus peringkat Sijil hendaklah sekurang-kurangnya 1 tahun dan mendapat pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran (MLVK), Kementerian Sumber Manusia.

vi)      Pengajian hendaklah keseluruhannya di dalam Malaysia dan bersifat sepenuh masa;

vii)     Tidak mendapat tajaan biasiswa / pinjaman atau bantuan penuh pelajaran dan agensi lain;

viii)    Kewangan keluarga tidak dapat menampung perbelanjaan penggajiannya dan

ix)      Memenuhi syarat-syarat kelulusan akademik sebagaimana yang ditetapkan PERKESO mengikut bidang pengajian masing-masing.

 

Tempoh bayaran balik pinjaman adalah seperti jadual di bawah.

JADUAL TEMPOH BAYARAN BALIK DAN KELAYAKAN UMUR PENJAMIN PINJAMAN PENDIDIKAN PERKESO BAGI PENGAJIAN PERINGKAT SIJIL, DIPLOMA DAN IJAZAH

JUMLAH PINJAMAN

(RM)

TEMPOH BAYARAN BALIK MENGIKUT TAHUN

KELAYAKAN UMUR PENJAMIN (TIDAK MELEBIHI)

1,0002,500

2 Tahun

54 Tahun

2,501 5,000

3 Tahun

53 Tahun

5,00 1 7,500

4 Tahun

52 Tahun

7,501 10,000

5 Tahun 3 Bulan

50 Tahun

10,001 12,500

5 Tahun 5 Bulan

50 Tahun

12,50 1 15,500

6 Tahun 6 Bulan

49 Tahun

15,001 17,500

7 Tahun

49 Tahun

17,501 20,000

8 Tahun

48 Tahun

20,00 1 22,500

8 Tahun 5 Bulan

47 Tahun

22,501 25,000

9 Tahun 4 Bulan

46 Tahun

25,001 27,500

10 Tahun

46 Tahun

27,501 50,000

15 Tahun

41 Tahun

50,001 100,000

20 Tahun

36 Tahun

100,000 Ke atas

25 Tahun

31 Tahun

a)  Di samping itu, caj perkhidmatan sebanyak 4 peratus setahun berdasarkan baki pokok.

b)  Semua bidang pengajian di IPTA & IPTS yang diiktiraf oleh LAN atau Jabatan Pembangiman Kemahiran (MLVK) bagi peringkat sijil.

c)  Bagi pinjaman yang berjumlah di bawah RM100,000.00 dua (2) orang penjamin dengan syarat gaji atau jumlah pendapatan bulanan tidak kurang daripada RM1,000.00.

d)  Bagi pinjaman yang mencapai amaun RM100,000.00 dan ke atas, tiga (3) orang penjamin dengan syarat gaji atau jumlah pendapatan bulanan tidak kurang daripada RM1,500.00.

 

Home Back My Profile 简介 My Opinion 观点 In the News 新闻 Gallery 活动照片 Voter Search Links 网站连接 Contact Us 联络 Advanced Search
Send mail to mpcentre@kelanajaya.com.my with questions or comments about this web site.
Copyright 2004 - 2009 Loh Seng Kok 卢诚国
Last modified:  Monday, August 10, 2009